„ASTECHNOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000313840
Numer REGON: 141428042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-01-28
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/1603/20/882]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141428042 NIP 94825081432009-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTECHNOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2010-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2020-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KULTYS PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 3099/2008.2008-09-18 do dziś
202.02.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 535/2010 NOTARIUSZ MARIUSZ BUKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 48/4 -ZMIENIONO: I PAR. 2 PKT 2, II PAR. 13, III PAR. 14 PKT 1, PKT 3 I PKT 4, IV PAR. 15 PKT 2, 13.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 4321/2010 NOTARIUSZ MARIUSZ BUKOWSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ -ZMIENIONO PAR. 52010-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2010-09-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2010-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKA2010-09-16 do dziś
2. ImionaANITA2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2010-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA2010-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABCZUK2011-07-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2011-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBOLEWSKA2010-09-16 do dziś
2. ImionaANITA2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-09-16 do dziś
21. NazwiskoWRONA2010-09-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2008-09-18 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-09-18 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-18 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-18 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-18 do dziś
673 1 REKLAMA2008-09-18 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-18 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-18 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-09-18 do dziś
1028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-18 do dziś
1128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-18 do dziś
1272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2008-09-18 do dziś
1371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-18 do dziś
1471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-18 do dziś
1572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-09-18 do dziś
1638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-09-18 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-09-18 do dziś
1808 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2010-09-16 do dziś
1938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-09-16 do dziś
2041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-16 do dziś
2141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-16 do dziś
2242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-09-16 do dziś
2342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-09-16 do dziś
2442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-16 do dziś
2543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-16 do dziś
2643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-16 do dziś
2746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-16 do dziś
2852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-09-16 do dziś
2908 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-16 do dziś
3071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-09-16 do dziś
3181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-09-16 do dziś
3223 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-09-16 do dziś
3337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-09-16 do dziś
3438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-09-16 do dziś
3538 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-09-16 do dziś
3638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-09-16 do dziś
3739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-09-16 do dziś
3838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów