BUSINESS ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000313609
Numer REGON: 180362918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/221936/20/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość M. RZESZÓW2008-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość M. RZESZÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2008-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2008 R., NOTARIUSZ DANUTA GROTOWSKA, 35-030 RZESZÓW, UL. 3 MAJA 28 REP. A NR 3229/20082008-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2008-09-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2008-09-12 do dziś
2. ImionaEWA2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport127500,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC INNYCH PODMIOTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ DYREKTOR SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE NA MOCY UPOWAŻNIENIA OKREŚLAJĄCEGO ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA WYSTAWIONEGO PRZEZ ZARZĄD.2008-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2008-09-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2008-09-12 do dziś
268 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-09-12 do dziś
379 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-12 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-12 do dziś
579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-12 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-09-12 do dziś
779 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-09-12 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-12 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-09-12 do dziś
1066 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2008-09-12 do dziś
1166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-09-12 do dziś
1274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
1386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
1496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
1594 9 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
1635 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-09-12 do dziś
1746 12 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-12 do dziś
1846 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-09-12 do dziś
1946 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-09-12 do dziś
2073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-09-12 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
2282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-12 do dziś
2382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-09-12 do dziś
2474 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-09-12 do dziś
2578 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-12 do dziś
2678 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-12 do dziś
2770 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-12 do dziś
2864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-09-12 do dziś
2968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres 15.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
3data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
4data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 2012 R.2013-10-02 do dziś
6data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
7data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
10data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
12data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
52012 R.2013-10-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
52012 R.2013-10-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów