GRYF CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000313558
Numer REGON: 220673349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18581/21/54]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2015-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2008-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 10 nr lokalu 1A kod pocztowy 80-502 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2008-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 SIERPNIA 2008 ROKU; EWA JEZIORSKA; NOTARIUSZ EWA JEZIORSKA UL. WŁADYSŁAWA IV 49/1 GDYNIA; REP. A NR 6745/20082008-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASYMIUK2008-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU2013-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASYMIUK2013-03-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2013-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-12 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-09-12 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-12 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-09-12 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-09-12 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2008-09-12 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-09-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-12 do dziś
918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-09-12 do dziś
1018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2009 okres 01.10.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
2data złożenia 05.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-12 do dziś
3data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-08-30 do dziś
4data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-08-30 do dziś
5data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
6data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-14 do dziś
7data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
11data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-02-12 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-08-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-08-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-02-12 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-08-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-08-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.03.NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. DMOWSKIEGO 15/7, REPERTORIUM A NR 2892/20092009 R.2009-05-14 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2013 Z DNIA 03.01.2013 O UCHYLENIU LIKWIDACJI2013-03-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2009-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.03.2009 R. NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. DMOWSKIEGO 15/7, REPERTORIUM A NR 2892/20092009-05-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów