„AST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000313470
Numer REGON: 080278753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253439/20/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SULĘCIŃSKI gmina SULĘCIN miejscowość SULĘCIN2008-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SULĘCIN ulica LIPOWA nr domu 27 kod pocztowy 69-200 poczta SULĘCIN kraj POLSKA 2008-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2008 R. NOTARIUSZ MARTA KOŁODZIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W SULĘCINIE REPERTORIUM A NR 5104/20082008-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKA2008-09-11 do dziś
2. ImionaMONIKA2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (SŁOWNIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ, OBJĘTYCH NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ2008-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKI2008-09-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (SŁOWNIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ, OBJĘTYCH NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ2008-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKI2008-09-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKA2008-09-11 do dziś
2. ImionaMONIKA2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR D/S FINANSOWYCH2008-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2008-09-11 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-11 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-09-11 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-09-11 do dziś
525 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-09-11 do dziś
625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-09-11 do dziś
725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2008-09-11 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-09-11 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-09-11 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres 25.08.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
3data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
4data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
5data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-09 do dziś
6data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
7data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
8data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
9data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
10data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.08.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
501.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.08.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
501.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów