EMPORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000313362
Numer REGON: 020791300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/343862/21/425]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020791300 NIP 91415411392009-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TYNIECKA nr domu 5A kod pocztowy 52-407 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEMPORO@EMPORO.PL2019-02-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPORO.PL2019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2008 R. NOTARIUSZ JOLANTA SZUMSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SUDECKIEJ 74 LOK. 4, REPERTORIUM A NR 3782/20082008-09-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.02.2009 R., NOTARIUSZ JOLANTA SZUMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. SUDECKIEJ 74 LOK. 4; REPERTORIUM A NR 574/2009 ZMIANA § 1UST. 3, § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2009-03-04 do dziś
324.08.2009 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, REP. A NR 11744/2009 -ZMIENIONO § 1 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2009-11-04 do dziś
424.01.2019 R. NOTARIUSZ EWA SŁONIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH, UL. WROCŁAWSKA 24B/3, REP A NR 260/2019 - ZMIENIONO § 1 UST 3 UMOWY.2019-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPORO S.R.O.2009-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2008-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaJOANNA2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZEŁ2008-09-10 do dziś
DŁUGOSZ RINK2013-07-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2008-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-04 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2010 okres 16.07.2008 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
2data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
4data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
12data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.07.2008 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
401.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.07.2008 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
401.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów