BUKOL IRENEUSZ ZYŚKO PIOTR SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000313201
Numer REGON: 004171069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-01-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1575/21/833]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOL IRENEUSZ ZYŚKO PIOTR SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA2021-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2008-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica OKOPOWA nr domu 5 kod pocztowy 20-022 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 LIPCA 2008 R.2008-09-09 do dziś
2DNIA 01.01.2021 R. ZMIENIONO §2, §5 ORAZ §16 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-09-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „BUKOL PIOTR SZEWCZYK MARIA ZYŚKO” W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ „BUKOL MARIA ZYŚKO PIOTR SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA” NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2008 Z DNIA 21 LIPCA 2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2008-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2008-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIA2008-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYŚKO2021-01-28 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2008-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYŚKO2021-01-28 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2008-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIA2008-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-28 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-28 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-01-28 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów