BOXING TEAM RYSZARD WIŚNIEWSKI - JERZY BARANIECKI PIECOBIOGAZ POZNAŃ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000313187
Numer REGON: 300202639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-03
Sygnatura akt[RDF/341074/21/992]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2008-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300202639 NIP 78117760402008-09-11 do dziś
3. NazwaBOXING TEAM RYSZARD WIŚNIEWSKI JERZY BARANIECKI PIECOBIOGAZ POZNAŃ2008-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ nr w rejestrze ST 157 nazwa sądu prowadzącego rejestr URZĄD MIASTA POZNANIA2008-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica TRUSKAWIECKA nr domu 11 kod pocztowy 60-478 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT STOWARZYSZENIA Z DNIA 6 GRUDNIA 2005 ROKU ZMIANA STATUTU Z DNIA 23 CZERWCA 2008 ROKU -UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE NOWEJ2008-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA2008-09-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA2008-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŃCZYK2017-10-02 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2008-09-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁODZIMIERZ2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANIECKI2008-09-11 do dziś
2. ImionaJERZY MARCIN2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2008-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2015-01-22 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MIKOŁAJ2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2015-01-22 do dziś
2. ImionaWIKTORIA MARTA2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIŃSKI2008-09-11 do dziś
2. ImionaJACEK SZYMON2008-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-09-11 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-09-11 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2008-09-11 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-09-11 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-11 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-11 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-09-11 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-09-11 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-11 do dziś
1093 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
3data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
4data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
5data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-22 do dziś
6data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
7data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 31.12.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-05-15 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 31.12.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. ROZWÓJ I POPULARYZACJA WSZELKICH FORM UPOWSZECHNIANIA SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU; 2. UPOWSZECHNIANIE I ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ORAZ PROMOCJA SPORTU, REKREACJI ORAZ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; 3. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA; 4. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 5. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 6. KRAJOZNAWSTWO ORAZ CZYNNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY.2008-09-11 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów