BUT-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000313143
Numer REGON: 100572638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24136/20/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100572638 NIP 72519818902011-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUT-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2008-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica POJEZIERSKA nr domu 97 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2008 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER JAGODZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 10393/2008.2008-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA2014-06-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2014-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPART2013-10-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ DOMINIK2013-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĘBSKA2013-10-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2013-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-16 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-01 do dziś
2data złożenia 03.09.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-12 do dziś
3data złożenia 03.09.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
4data złożenia 23.11.2012 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
5data złożenia 07.05.2013 okres 20122013-05-28 do dziś
6data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-19 do dziś
7data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
8data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
9data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-12 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
420122013-05-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-01 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-12 do dziś
301.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-11-28 do dziś
520122013-05-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów