INSTYTUT PROCESÓW BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000313106
Numer REGON: 141554516
Numer NIP: 5222898932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/519634/23/261]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141554516 NIP 52228989322015-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROCESÓW BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOZŁOWICKA nr domu 13 kod pocztowy 01-472 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05 SIERPNIA 2008 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA, WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK.12, REPERTORIUM A NR 11961/20082008-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŚ2008-09-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŚ2008-09-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport141000,00 ZŁ2008-09-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŚ2008-09-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŚ2008-09-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWIICEPREZES ZARZĄD2008-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-09-05 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-09-05 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-09-05 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-09-05 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-09-05 do dziś
662 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-09-05 do dziś
755 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-09-05 do dziś
856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-05 do dziś
974 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-09-05 do dziś
1071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-05 do dziś
1174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2010 okres 05.08.2008 -31.12.20092010-09-17 do dziś
2data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-04-26 do dziś
3data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
11data złożenia 15.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
12data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
13data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
14data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.08.2008 -31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-04-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.08.2008 -31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-04-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów