FINEUS PRZEWROCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000313007
Numer REGON: 180361095
Numer NIP: 8133562787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-11-04
Sygnatura akt[RDF/180790/19/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINEUS PRZEWROCKI SPÓŁKA JAWNA2014-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 52 kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.08.2008 R.2008-09-05 do dziś
201.09.2011 R. PAR. 2 I PAR. 9 UST. 12011-09-19 do dziś
324.06.2013R.- ZMIANA PAR.3 UMOWY SPÓŁKI2013-06-27 do dziś
401.02.2014 R.2014-03-14 do dziś
501.03.2014 R. DODANIE PKT 20-24 W § 7 UST. 12015-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWROCKI2008-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2011-09-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE KADŻY ZE WSPÓLNIKÓW2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2011-09-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWROCKI2008-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-30 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-30 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-01-30 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-01-30 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-01-30 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-01-30 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-30 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-01-30 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-30 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-14 do dziś
2data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-22 do dziś
3data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-22 do dziś
4data złożenia 04.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów