TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000312957
Numer REGON: 001336251
Numer NIP: 5260306388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-05-13
Sygnatura akt[RDF/291381/21/186]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2020-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy 00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, REP. A NR 7010/2008 AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.07.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, REP. A NR 7099/20082008-09-04 do dziś
211.02.2009 PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY ŁUCKIEJ 2/4/6 REP. A NR 1194/2009 ZMIANA DOTYCZY § 42009-02-23 do dziś
328.03.2011 REP. A NR 4006/2011 NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1, ZMIANA § 52011-05-12 do dziś
426.11.2015, REP.A NR 9280/2015, BEATA OTKAŁA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY §52016-03-03 do dziś
526.09.2017 R., REP. A NR 7630/2017, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY §52018-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-09-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-09-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA BUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUDEXPORT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 7 LIPCA 2008 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, REP. A NR 6520/20082008-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-09-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000056021 2008-09-04 do dziś
5. Numer REGON0013362512008-09-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0106053912016-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000308847 2016-07-27 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2018-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego596615,00 ZŁ2018-04-24 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego596615,00 ZŁ2018-04-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5966152018-04-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-04-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego596615,00 ZŁ2018-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-09-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002008-09-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-05-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002011-05-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-12 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2016-03-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii866152018-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-03-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-09-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIUBA2020-04-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-29 do dziś
21. NazwiskoPOSŁOWSKA2016-07-27 do dziś
2. ImionaJOANNA IZABELA2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-27 do dziś
31. NazwiskoKOMORNICKI2015-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-04 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-09-04 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-04 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-04 do dziś
573 1 REKLAMA2008-09-04 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-09-04 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-09-04 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-09-04 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-09-04 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-05-27 do dziś
2data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-05-27 do dziś
3data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2008 -03.09.20082010-05-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-28 do dziś
5data złożenia 22.09.2010 okres 04.09.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-06 do dziś
6data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
8data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
9data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 12.03.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
11data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 13.07.20142015-07-02 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 14.07.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
18data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2020 DO 24.06.20202020-11-20 do dziś
19data złożenia 13.05.2021 okres OD 25.06.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta104.09.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-06 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062010-05-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072010-05-27 do dziś
301.01.2008 -03.09.20082010-05-27 do dziś
404.09.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102013-05-07 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
9OD 12.03.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 13.07.20142015-07-02 do dziś
11OD 14.07.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 24.06.20202020-11-20 do dziś
18OD 25.06.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062010-05-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072010-05-27 do dziś
301.01.2008 -03.09.20082010-05-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-28 do dziś
504.09.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-05-07 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 13.07.20142015-07-02 do dziś
11OD 14.07.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 24.06.20202020-11-20 do dziś
18OD 25.06.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 12 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAPROTOKOŁOWANA NOTARIALNIE - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCHA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 2 A REP A 3081/2013 11.03.20132013-05-07 do dziś
REP. A NR 3017/2020, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 25.06.20202020-09-25 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji14.07.2014 R., REP. A NR 6592/2014, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA 00-845 WARSZAWA UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37; REP. A NR 6592/2014 Z DNIA 14.07.2014, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY2014-10-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2013-05-07 do dziś
LIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2020-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIŃCZ2020-09-25 do dziś
2. ImionaJAN LECH2020-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NWZ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, REP. A NR 3017/2020, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 25.06.20202020-09-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-05-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART 492§ 1 PKT 1 KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH TJ. SPÓŁEK: SŁONECZNY STOK SP. ZO.O., RALLY SPORT TEAM SP. ZO.O., FRESCOGEL SP. ZO.O,. TANGRAM SOLUTION SP. ZO.O,. NA RZECZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. BUDEXPORT S.A. -POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SKIEROWANĄ DO AKTUALNYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PODEJMOWANYCH Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK SŁONECZNY STOK S. ZO.O. I FRESCOGEL SP. ZO.O. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 31.01.2011 R., UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 28.03.2011 R.2011-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-04-24 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaSPÓŁKA POD FIRMĄ: TANGRAM SOLUTION SA. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000312957 (SPÓŁKA DZIELONA „), DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 541 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) PODJĘŁA UCHWAŁĘ O PODZIALE SPÓŁKI DZIELONEJ POPRZEZ PRZENIESIENIE ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ, WYODRĘBNIONEJ DECYZJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 31.12.2016, NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: ALFA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000687516 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”). UCHWAŁA NR 3/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ: TANGRAM SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.2018-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów