BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000312918
Numer REGON: 141550027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-12-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/72976/16/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SOLUTIONS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MEANDER nr domu 15 kod pocztowy 02-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN.23.07.2008 -NOTARIUSZ ROBERT DOR, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 6500/2008;2008-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARNAT2008-09-03 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8300 ZŁOTYCH2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAWSKI2008-09-03 do dziś
2. ImionaLECH MIKOŁAJ2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8300 ZŁOTYCH2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPPEERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1467140902016-12-29 do dziś
4. Numer KRS0000490297 2016-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26800 ZŁOTYCH2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZEC2016-12-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DARIUSZ2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16600 ZŁOTYCH2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2008-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE;2008-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2011-06-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-09-03 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2008-09-03 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-09-03 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-09-03 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-09-03 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-09-03 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-03 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-03 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-09-03 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-29 do dziś
2data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-29 do dziś
3data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
4data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
5data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów