GT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000312832
Numer REGON: 141414502
Numer NIP: 7010127154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-03-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/4121/15/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2013-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KONSTANCINIE -JEZIORNA2008-09-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2008-09-05 do dziś
3. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica DŁUGA nr domu 19 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2008-09-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2008 R., ASESOR NOTARIALNY MARCIN SKUROWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARII KOKOSZYŃSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 117- REPERTORIUM A NR 4016/20082008-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCITY PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409459012008-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000287025 2008-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLPLAY -MIASTO I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1413073802008-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000306019 2008-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIELUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoEKIERT2008-09-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-04-17 do dziś
21. NazwiskoGASIK2008-09-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM2008-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-09-05 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-09-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-05 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-09-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-09-05 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-09-05 do dziś
746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-09-05 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-09-05 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-09-05 do dziś
1046 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2008-09-05 do dziś
1146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-09-05 do dziś
1208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2008-09-05 do dziś
1347 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ.2008-09-05 do dziś
1447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-05 do dziś
1547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-09-05 do dziś
1641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-05 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-05 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-05 do dziś
1968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-09-05 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-09-05 do dziś
2171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-09-05 do dziś
2271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-05 do dziś
2308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2008-09-05 do dziś
2471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-05 do dziś
2593 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2008-09-05 do dziś
2616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2008-09-05 do dziś
2723 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2008-09-05 do dziś
2843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-05 do dziś
2995 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2008-09-05 do dziś
3043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-09-05 do dziś
3143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów