HIL - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000312816
Numer REGON: 300932935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301162/21/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2008-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica KONIKOWO nr domu 10 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2008-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 09 CZERWCA 2008 ROKU, NOTARIUSZ -ANNA SYPNIEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA 62-200 GNIEZNO, UL. FRANCISZKAŃSKA 8 NUMER REPERTORIUM A: 12384/2008; ZMIANA TREŚCI § 7 UST. 1 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2008 NOTARIUSZ -ANNA SYPNIEWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA 62-200 GNIEZNO, UL. FRANCISZKAŃSKA 8 NUMER REPERTORIUM A: 13193/2008.2008-09-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.05.2012 R., REP. A NR 2.026/2012, NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, - ZMIENIONO: § 8 UST. 1 I 2 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAŃSKI2008-09-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELTER HILDEBRAŃSKA2008-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA.2008-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAŃSKI2008-09-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2008-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELTER HILDEBRAŃSKA2008-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-09-08 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-09-08 do dziś
377 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-09-08 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2008-09-08 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-09-08 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-09-08 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-08 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-09-08 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-08 do dziś
1081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-08 do dziś
1181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-09-08 do dziś
1282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-08 do dziś
1333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-09-08 do dziś
1485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-09-08 do dziś
1585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-09-08 do dziś
1685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2008-09-08 do dziś
1785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-08 do dziś
1892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2008-09-08 do dziś
1993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-09-08 do dziś
2093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-08 do dziś
2193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-08 do dziś
2295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-09-08 do dziś
2395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2008-09-08 do dziś
2433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-09-08 do dziś
2595 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2008-09-08 do dziś
2695 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2008-09-08 do dziś
2795 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-09-08 do dziś
2896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2008-09-08 do dziś
2996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2008-09-08 do dziś
3096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-09-08 do dziś
3196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-08 do dziś
3297 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2008-09-08 do dziś
3398 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY2008-09-08 do dziś
3498 20 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2008-09-08 do dziś
3533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-09-08 do dziś
3635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-09-08 do dziś
3735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-09-08 do dziś
3835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-09-08 do dziś
3935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-09-08 do dziś
4035 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2008-09-08 do dziś
4135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2008-09-08 do dziś
4225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-09-08 do dziś
4335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2008-09-08 do dziś
4445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-09-08 do dziś
4545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-08 do dziś
4645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-08 do dziś
4745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-08 do dziś
4845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-08 do dziś
4945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-09-08 do dziś
5046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-08 do dziś
5146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-09-08 do dziś
5246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-09-08 do dziś
5325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2008-09-08 do dziś
5446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-09-08 do dziś
5546 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2008-09-08 do dziś
5646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-08 do dziś
5746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-09-08 do dziś
5846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2008-09-08 do dziś
5946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-09-08 do dziś
6046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-09-08 do dziś
6146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-09-08 do dziś
6246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-09-08 do dziś
6346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-09-08 do dziś
6425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-09-08 do dziś
6547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-08 do dziś
6647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
6747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
6847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
6947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7047 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-09-08 do dziś
7347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7525 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-09-08 do dziś
7647 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7847 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
7947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8625 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2008-09-08 do dziś
8747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-08 do dziś
8847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-08 do dziś
8947 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-08 do dziś
9047 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-08 do dziś
9147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-09-08 do dziś
9249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-08 do dziś
9349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-09-08 do dziś
9452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2008-09-08 do dziś
9552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-09-08 do dziś
9652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-09-08 do dziś
9725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-08 do dziś
9852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-09-08 do dziś
9952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-09-08 do dziś
10056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-08 do dziś
10156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-08 do dziś
10256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-09-08 do dziś
10356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-09-08 do dziś
10456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-09-08 do dziś
10558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2008-09-08 do dziś
10658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-09-08 do dziś
10762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-09-08 do dziś
10833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-09-08 do dziś
10962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-09-08 do dziś
11062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-09-08 do dziś
11162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-09-08 do dziś
11263 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-09-08 do dziś
11363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-09-08 do dziś
11463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-08 do dziś
11564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-09-08 do dziś
11666 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2008-09-08 do dziś
11766 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2008-09-08 do dziś
11866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-09-08 do dziś
11933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-09-08 do dziś
12068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-08 do dziś
12168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-08 do dziś
12270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-08 do dziś
12371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-08 do dziś
12473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-08 do dziś
12573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-09-08 do dziś
12677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-09-08 do dziś
12777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-08 do dziś
12877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-09-08 do dziś
12977 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2008-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2015 okres OD 16.09.2008 DO 31.12.20082015-04-27 do dziś
2data złożenia 04.02.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-04-27 do dziś
3data złożenia 04.02.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-27 do dziś
4data złożenia 04.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-27 do dziś
5data złożenia 04.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-27 do dziś
6data złożenia 04.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
7data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
8data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-31 do dziś
9data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-09-05 do dziś
10data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
11data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-11 do dziś
12data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-11 do dziś
13data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów