BUDEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000312337
Numer REGON: 340451185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2015-10-30
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/9448/15/551]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość ŁOCHOWO2008-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOCHOWO ulica BRZOZOWA nr domu 1 A kod pocztowy 86-065 poczta ŁOCHOWO kraj POLSKA 2011-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, BYDGOSZCZ UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, REPERTORIUM A NR 4875/2008; 06.08.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, BYDGOSZCZ UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, REPERTORIUM A NR 7180/2008 ZMIENIONO § 2 PKT 2, § 5, § 22 PKT 6.2008-08-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2008 R., REPERTORIUM A NR 9547/2008 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ 85-092 BYDGOSZCZ, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -§ 7 UST. 1, § 8.2009-03-24 do dziś
315.03.2010, REPERTORIUM A NR 2122/2010, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ UL. A. CIESZKOWSKIEGO 17/2, BYDGOSZCZ, ZMIANA PARAGRAFÓW 2 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.11.2010 R., REPERTORIUM A NR 8228/2010 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, 85-052 BYDGOSZCZ -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2011-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLER2010-03-02 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW (DWA TYSIĄCE UDZIAŁÓW) O WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ (JERDEN MILION ZŁOTYCH)2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKI2013-03-22 do dziś
2. ImionaJAN JAKUB2013-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-08-26 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-08-26 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-08-26 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-08-26 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-08-26 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-26 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-08-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-26 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-08-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-26 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-08-26 do dziś
1243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-08-26 do dziś
1343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-08-26 do dziś
1443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-08-26 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-08-26 do dziś
1643 31 Z TYNKOWANIE2008-08-26 do dziś
1743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-08-26 do dziś
1849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-25 do dziś
1977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-25 do dziś
2049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-01-25 do dziś
2152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-01-25 do dziś
2252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-25 do dziś
2352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-01-25 do dziś
2452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 26.08.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
3data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
5data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-30 do dziś
6data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-30 do dziś
7data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów