BURES CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000312304
Numer REGON: 141545523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/238913/20/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141545523 NIP 95122626302010-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURES CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 7 nr lokalu 18 kod pocztowy 00-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 SIERPNIA 2008 ROKU REP. A NR 6535/2008 PRZEZ JANUSZA MARMAJA, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIEWICZ GERMAN2017-09-21 do dziś
2. ImionaKSENIA2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 500 ZŁOTYCH2013-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIEWICZ GERMAN2017-09-21 do dziś
2. ImionaKSENIA2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-26 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-26 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-26 do dziś
485 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-26 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-08-26 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-08-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-08-26 do dziś
873 1 REKLAMA2008-08-26 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-08-26 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 01.09.2008 -31.12.20092010-07-26 do dziś
2data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
11data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2008 -31.12.20092010-07-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2008 -31.12.20092010-07-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów