BONEHEADZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000312273
Numer REGON: 380254341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387457/22/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONEHEADZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2008-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica PRZESMYCKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2008-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.2008 R., ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W WARSZAWIE REP. A NR 7563/2008.2008-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGUCKI2008-08-26 do dziś
2. ImionaKONRAD ROBERT2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH.2008-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÁZNIČKA2008-08-26 do dziś
2. ImionaMICHAL2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH.2008-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHODINKA2008-08-26 do dziś
2. ImionaLADISLAV2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH.2008-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGUCKI2008-08-26 do dziś
2. ImionaKONRAD ROBERT2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÁZNIČKA2008-08-26 do dziś
2. ImionaMICHAL2008-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHODINKA2008-08-26 do dziś
2. ImionaLADISLAV2008-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-06-02 do dziś
2data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-02 do dziś
3data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-02 do dziś
4data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-02 do dziś
5data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
6data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-02 do dziś
7data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
8data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
9data złożenia 07.04.2017 okres OD 14.07.2008 DO 31.12.20082017-06-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
14data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-02 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
9OD 14.07.2008 DO 31.12.20082017-06-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-02 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
9OD 14.07.2008 DO 31.12.20082017-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów