„MAX-TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000312202
Numer REGON: 300982873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-03-24
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/8332/16/655]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MAX-TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 80 nr lokalu 82 kod pocztowy 90-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2008 R., NOTARIUSZ TADEUSZ PAETZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W GRODZISKU WLKP., REP. A NR 4091/2008 25.07.2008 R., NOTARIUSZ TADEUSZ PEATZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W GRODZISKU WLKP., REP. A NR 7706/2008, ZMIENIONO PAR. 11 I PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-28 do dziś
221.02.2013 R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2095/2013 - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 62013-04-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2175/2014 - ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 20, § 22 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2014-10-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2015R., REP. A NR 648/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-03-30 do dziś
521.12.2015R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3662/2015 - ZMIENIONO: §3, §8 UMOWY SPÓŁKI2016-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREINAK2016-03-24 do dziś
2. ImionaOKSANA2016-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE.2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREINAK2016-03-24 do dziś
2. ImionaOKSANA2016-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-03-30 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-03-30 do dziś
333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-03-30 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-30 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-30 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-30 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-30 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2015-03-30 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-04-26 do dziś
2data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-04-26 do dziś
3data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-26 do dziś
4data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-26 do dziś
5data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
6data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-04-26 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-04-26 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-26 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-26 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-04-26 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-04-26 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-26 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-26 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów