INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000312091
Numer REGON: 141514712
Numer NIP: 7010143816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542825/23/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141514712 NIP 70101438162010-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2008 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BRONOWICKIEJ 19/LU 15, REP. A NR 8894/20082008-08-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 11.08.2009 R. REPERTORIUM A NR 8184/2009, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BRONOWICKIEJ NR 19 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA USTĘPOWI II UMOWY SPÓŁKI2009-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2009-10-13 do dziś
2. ImionaARTUR2009-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2009-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO ALBO SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO USTANOWIONY PROKURENT2008-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2009-10-13 do dziś
2. ImionaARTUR2009-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-10-13 do dziś
218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-13 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
547 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
647 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-13 do dziś
849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2009-10-13 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-13 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-10-13 do dziś
1155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-13 do dziś
1255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-10-13 do dziś
1356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-10-13 do dziś
1458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-10-13 do dziś
1558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-10-13 do dziś
1658 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-10-13 do dziś
1758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-10-13 do dziś
1858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-13 do dziś
1958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-10-13 do dziś
2058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-10-13 do dziś
2159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-13 do dziś
2262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-10-13 do dziś
2364 91 Z LEASING FINANSOWY2009-10-13 do dziś
2464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-10-13 do dziś
2564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-10-13 do dziś
2666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-10-13 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-13 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-13 do dziś
2968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-10-13 do dziś
3070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-10-13 do dziś
3170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-13 do dziś
3271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-13 do dziś
3372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-13 do dziś
3473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-13 do dziś
3574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-13 do dziś
3677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-10-13 do dziś
3777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-10-13 do dziś
3877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-10-13 do dziś
3977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-13 do dziś
4077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-10-13 do dziś
4178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-10-13 do dziś
4279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-10-13 do dziś
4381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-10-13 do dziś
4481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-13 do dziś
4581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-13 do dziś
4681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-10-13 do dziś
4782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-13 do dziś
4885 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2009-10-13 do dziś
4985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-10-13 do dziś
5085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-10-13 do dziś
5185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2009-10-13 do dziś
5285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-10-13 do dziś
5385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-13 do dziś
5485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-10-13 do dziś
5590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-10-13 do dziś
5690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-10-13 do dziś
5790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-10-13 do dziś
5893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-13 do dziś
5995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-13 do dziś
6095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-10-13 do dziś
6196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-10-13 do dziś
6296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-13 do dziś
6363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 19.09.2008-31.12.20092010-09-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
3data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
10data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.09.2008-31.12.20092010-09-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.09.2008-31.12.20092010-09-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów