APTEKA „ZDROWIE” JOANNA KOWALSKA, MICHAŁ GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000312042
Numer REGON: 260002977
Numer NIP: 9591667343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501146/23/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDROWIE” JOANNA KOWALSKA, MICHAŁ GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA2008-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2008-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica ARTWIŃSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 25-734 poczta KIELCE kraj POLSKA 2008-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2005 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 25.02.2008 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 5, § 9, § 10, § 11 UST. 1, § 12, § 13, § 15 UMOWY; 23.06.2008 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -ZMIANA § 6 UMOWY.2008-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-08-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.02.2008 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ -PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „ZDROWIE” JOANNA KOWALSKA, MICHAŁ GRZYBOWSKI S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTEKA „ZDROWIE” JOANNA KOWALSKA, MICHAŁ GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNNA, NA PODSTAWIE ART. 26 K.S.H.2008-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ZDROWIE” JOANNA KOWALSKA, MICHAŁ GRZYBOWSKI S.C.2008-08-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-08-29 do dziś
3. Numer w rejestrze923/04; 19273/01/U2008-08-29 do dziś
5. Numer REGON2600029772008-08-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2008-08-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2008-08-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TADEUSZ2008-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD TJ. W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 12 500,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2008-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2008-08-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2008-08-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TADEUSZ2008-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-29 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-29 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-29 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-08-29 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
2data złożenia 05.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
3data złożenia 10.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
4data złożenia 18.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
5data złożenia 20.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
7data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
13data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
14data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów