ASTITUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000311956
Numer REGON: 080282855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247563/20/462]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTITUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość BORÓW2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BORÓW nr domu 52 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2008 R., NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP. A NR 5829/2008.2008-08-28 do dziś
208.09.2011 R. NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK NANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE REPERTORIUM A NR 6944/2011, ZMIANA: PAR. 32011-11-08 do dziś
310.06.2015R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KRZYWINA UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ ALINY MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM „A” NR 5060/2015 - ZMIANA TREŚCI § 3.2015-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANYSZKO2008-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ2011-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANYSZKO2009-08-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOPPEN2008-08-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-08-28 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-08-28 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-09-22 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-22 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-09-22 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-22 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-09-22 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-09-22 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2009 okres 01.08.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
2data złożenia 14.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
3data złożenia 27.10.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-08 do dziś
4data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
5data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
6data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
7data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-08 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-08 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów