ARTOM NIERUCHOMOŚCI-ARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000311880
Numer REGON: 100565153
Numer NIP: 7732419386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244388/20/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM NIERUCHOMOŚCI-ARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2008-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 64/66 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2008-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2008 R., NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 11428/2008.2008-08-22 do dziś
228.01.2016. NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, AKT NOTARIALNY REP. A NR 350/2016 ZMIENIONO §7;§9;§12;§16 SPROSTOWANO KOLEJNOŚĆ PARAGRAFÓW: §8 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §9 §9 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 10 §10 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §11 §11 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §12 §12 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §13 §13 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §14 §14 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 15 § 15 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §16 §16 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO §17 §17 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 18 § 18 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 19 § 19 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 20 § 20 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 21 §21 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 22 § 22 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 23 § 23 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 24 § 24 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 25 02.06.2017 R. NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2753/2017 ZMIENIONO §2; §7;§9;§122018-03-28 do dziś
309.04.2020 R., NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP. A NR 2507/2020, ZMIENIONO § 9 (PIERWSZY Z DWÓCH PARAGRAFÓW, BŁĘDNIE OZNACZONYCH NUMEREM 9), W TEN SPOSÓB, ŻE PO PKT 3 DODANO NOWY PUNKT 4; § 9 (DRUGI Z DWÓCH PARAGRAFÓW, BŁĘDNIE OZNACZONYCH NUMEREM 9) OTRZYMAŁ NOWE OZNACZENIE JAKO § 9 A I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2020-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLISZCZYŃSKI2008-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2008-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-08-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 000,00 ZŁOTYCH2008-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego350000 ZŁ2020-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 000,00 ZŁOTYCH2008-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-08-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200000 ZŁ2020-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665419622018-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000663125 2018-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI ARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665419622018-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000663125 2018-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-08-22 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-08-22 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-08-22 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-08-22 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-22 do dziś
742 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2008-08-22 do dziś
842 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-08-22 do dziś
942 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-08-22 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2010 okres 29.07.2008 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
3data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
4data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
5data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
6data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
9data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.07.2008 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów