ASTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000311814
Numer REGON: 220650466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-06
Sygnatura akt[RDF/205469/20/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2010-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 59 kod pocztowy 81-386 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.LIPCA 2008 R. PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ POTOCKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W PRUSZCZ GDAŃSKIM PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO NR. 5A, REPERTORIUM A NR 2169/2008/SC2008-08-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2010 R., REP. A NR 5888/2010, NOTARIUSZ DOROTA EWERTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2011-12-28 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2011-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZNOWSKI2011-12-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2018-01-22 do dziś
2. ImionaIRENA ANTONINA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZNOWSKI2017-01-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-08-14 do dziś
233 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-08-14 do dziś
333 15 NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2008-08-14 do dziś
433 19 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-08-14 do dziś
543 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-08-14 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-08-14 do dziś
777 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-14 do dziś
830 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2010 okres 08.08.2008-31.12.20092010-10-26 do dziś
2data złożenia 05.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-28 do dziś
3data złożenia 19.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-01 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
5data złożenia 12.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
6data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
7data złożenia 27.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.08.2008-31.12.20092010-10-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-01 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.08.2008-31.12.20092010-10-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-01 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów