INTEGRATED TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000311791
Numer REGON: 141617100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[RDF/376501/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141617100 NIP 52135043592010-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 15 nr lokalu 19 kod pocztowy 00-538 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 CZERWCA 2008 R. PRZED NOTARIUSZEM GABRIELĄ MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ NR 67, 05-092 ŁOMIANKI, REPERTORIUM A NR 3587/20082008-08-19 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z 15 STYCZNIA 2009 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA 02-512 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 14, REP A NR 72/2009, DOPISANO § 7 PKT 12 I 13, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-01-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2010 R., REP. A NR 12320, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, 00-362 WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIANA DOTYCZY § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI2011-02-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2021 R, REP. A 4462/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI NOTARIUSZ, 00-028 WARSZAWA, BRACKA 20/17, ZMIANA DOTYCZY §7 UMOWY SPÓŁKI2021-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACCORDI KRAWIEC2011-07-15 do dziś
2. ImionaADRIAN2011-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.950 ZŁOTYCH2011-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2008-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2009-01-28 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2009-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2021-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2021-12-02 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2021-12-02 do dziś
303 RYBACTWO2021-12-02 do dziś
410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-12-02 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-02 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-12-02 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-12-02 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-12-02 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2021-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2009 okres ZA ROK 20082009-08-21 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
3data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
4data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112022-04-13 do dziś
5data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122022-04-13 do dziś
6data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132022-04-13 do dziś
7data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142022-04-13 do dziś
8data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-04-13 do dziś
9data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-13 do dziś
10data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-04-13 do dziś
11data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-13 do dziś
12data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-13 do dziś
13data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
14data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20082009-08-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112022-04-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122022-04-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132022-04-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142022-04-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-04-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-04-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20082009-08-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112022-04-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122022-04-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132022-04-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142022-04-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-04-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-04-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów