SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWARKÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000311531
Numer REGON: 241002587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/9087/22/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-08-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWARKÓW”2008-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2008-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica BOJKOWSKA nr domu 22 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2012-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2008 R.2008-08-13 do dziś
224.06.2014 R. UCHWALONO NOWY STATUT2014-11-24 do dziś
309.06.2016 R. - NOWY TEKST STATUTU2016-09-28 do dziś
406.06.2018 R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU ZA WYJĄTKIEM §49 UST. 3 I 7 STATUTU.2018-10-25 do dziś
527.05.2019 R. ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 16 UST. 2, § 16 UST. 8 PKT 1 PPKT D, § 18 UST. 12, § 25 UST. 2, § 38, § 43 UST. 5, § 49 UST. 3, § 49 UST. 7, § 60 UST. 2, § 60 UST. 3, § 61 UST. 1, § 71; DODANO: § 4 UST. 7, § 22 PKT 3 LIT. G2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2008-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAWNIAK DROZD2018-09-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2020-08-05 do dziś
2. ImionaEWA2020-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTON2020-08-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZ2017-11-29 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW STANISŁAW2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATERNY2017-11-29 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoTCHÓRZEWSKA2008-12-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA2008-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE, PEŁNOMOCNIK MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI I REPREZENTOWAĆ JĄ NA ZEWNĄTRZ. PEŁNOMOCNIK DZIAŁA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2008-12-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-07-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-07-26 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-07-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-26 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2022-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2010 okres 13.08.2008 -31.12.20092010-08-06 do dziś
2data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
3data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
5data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
10data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
11data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
13data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.08.2008 -31.12.20092010-08-06 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.08.2008 -31.12.20092010-08-06 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2009-12-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „G-JL” W GLIWICACH POPRZEZ WYDZIELENIE Z ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „G-JL” BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA JASNA-GWARKÓW W GLIWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, SIECIAMI ORAZ GRUNTAMI JAKIE ZAJMUJĄ, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA SPÓŁDZIELNIA. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „G-JL” W GLIWICACH NR 12/ZPCZ/2008 Z 22 KWIETNIA 2008 R.2009-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów