F.H. „VJ” , V. I J. ZAKRZEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000311489
Numer REGON: 120760583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21540/23/885]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120760583 NIP 94521126822008-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaF.H. „VJ”, V. I J. ZAKRZEWSCY SPÓŁKA JAWNA2008-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA BRODOWICZA nr domu 6 nr lokalu 13 kod pocztowy 31-423 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 LIPCA 2008 ROKU2008-08-19 do dziś
21) 31 PAŹDZIERNIKA 2008 R. ZMIANA § 4 2) 12.11.2008 R. ZMIANA § 12008-11-28 do dziś
314.01.2020 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW - ZMIANA § 9 I § 11 UST 1 UMOWY, SKREŚLONY § 11 UST. 2, ZMIANA OZNACZENIA § 11 UST. 3 NA § 11 UST. 22020-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2008-08-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2020-02-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2020-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE MAJĄ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. NIE MIESZCZĄ SIĘ W ZAKRESIE ZWYKŁYCH TAKIE CZYNNOŚCI, Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ DLA SPÓŁKI PRAWA I ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH).2008-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2020-02-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2020-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2008-08-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-08-19 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-08-19 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-19 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-19 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2023-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-22 do dziś
2data złożenia 25.03.2011 okres 20102011-04-11 do dziś
3data złożenia 30.03.2012 okres 2011 R.2012-04-18 do dziś
4data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
5data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
6data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-04-22 do dziś
2ROK 20102011-04-11 do dziś
32011 R.2012-04-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów