BUD-TRANS ROBOTY DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000311234
Numer REGON: 100558101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-09
Sygnatura akt[RDF/285495/21/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100558101 NIP 82722384292009-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-TRANS ROBOTY DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2008-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica UNIEJOWSKA nr domu 170 A kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2008-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA 07.05.2008 R.-WALDEMAR BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REPERTORIUM A NR 1254/2008.2008-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2008-08-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2008-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2013-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2008-08-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2008-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2013-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW TO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2008-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2013-06-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2013-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2013-06-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2008-08-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-08-07 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-08-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-08-07 do dziś
523 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-08-07 do dziś
623 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2008-08-07 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-07 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-08-07 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-07 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2009 okres 06.08.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
2data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-04-22 do dziś
3data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
4data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
5data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
6data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
8data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
10data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
11data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
12data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
13data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.08.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
201.01.2009 R -31.12.2009 R2010-04-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.08.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
201.01.2009 R -31.12.2009 R2010-04-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów