ARTERIA RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000311056
Numer REGON: 141496747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-11-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/64441/21/420]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141496747 NIP 95122627652009-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIA RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2021-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 2A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.43, 02-304 WARSZAWA, REP. A-25113/20082008-08-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 LIPCA 2009 R., REP. A NR 8953/2009, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNY LEWCZUK PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ LEWCZUK. W STATUCIE DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: -DODAJE SIĘ DO § 6 STATUTU SPÓŁKI UST. 7 ORAZ 8 ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 11 STATUTU SPÓŁKI W § 12 STATUTU SPÓŁKI SKREŚLA SIĘ UST. 4 ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE UST. 1 W § 13 STATUTU SPÓŁKI -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE § 14 STATUTU SPÓŁKI -DODAJE SIĘ § 14 Z INDEKSEM 1 STATUTU SPÓŁKI -ZMIENIA SIĘ § 15 STATUTU SPÓŁKI -ZMIENIA SIĘ § 16 STATUTU SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ § 17 STATUTU SPÓŁKI -ZMIENIA SIĘ § 18 STATUTU SPÓŁKI -ZMIENIA SIĘ § 19 STATUTU SPÓŁKI2009-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-08-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAYAS BASIC CONCEPT LIMITED2012-02-23 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2008-08-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji30000002008-08-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2008-08-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego3000000,00 ZŁ2009-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30000002008-08-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-08-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-08-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIEŃKOWSKI2008-08-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2008-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-01 do dziś
21. NazwiskoGRYGIEL2008-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MACIEJ2008-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-01 do dziś
31. NazwiskoGRABOWSKI2008-08-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2008-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-08-01 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-08-01 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-08-01 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-08-01 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-08-01 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-01 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-08-01 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-08-01 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-01 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-13 do dziś
2data złożenia 18.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
3data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12009 ROK2010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. STAWKI 2A LOK.4, 00-193 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 9476/2021 , 18.10.20212021-11-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIĄG2021-11-23 do dziś
2. ImionaHUBERT DANIEL2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. STAWKI 2A LOK.4, 00-193 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 9476/2021 , 18.10.20212021-11-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów