„BOMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000311013
Numer REGON: 220641065
Numer NIP: 5842655520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2014-11-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8679/14/43]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2008-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica —— nr domu —— nr lokalu —— kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2014-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2008 R., REP. A NR 1311/2008 ZAWARTY U NOTARIUSZA: ANNA TARASIUK SKARBEK W KANCELARII W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 49/42008-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.2008-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-07-31 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2008-07-31 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-31 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-07-31 do dziś
527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-07-31 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-31 do dziś
729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-31 do dziś
830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-07-31 do dziś
931 PRODUKCJA MEBLI2008-07-31 do dziś
1032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-07-31 do dziś
1133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-31 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2008-07-31 do dziś
1338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-07-31 do dziś
1439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-07-31 do dziś
1541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-07-31 do dziś
1642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-07-31 do dziś
1743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-07-31 do dziś
1845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-07-31 do dziś
1946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-31 do dziś
2047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-31 do dziś
2149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-07-31 do dziś
2250 TRANSPORT WODNY2008-07-31 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-07-31 do dziś
2451 TRANSPORT LOTNICZY2008-07-31 do dziś
2552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-07-31 do dziś
2653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2008-07-31 do dziś
2755 ZAKWATEROWANIE2008-07-31 do dziś
2856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-07-31 do dziś
2958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-07-31 do dziś
3059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-07-31 do dziś
3160 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2008-07-31 do dziś
3261 TELEKOMUNIKACJA2008-07-31 do dziś
3362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-07-31 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-07-31 do dziś
3563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-07-31 do dziś
3664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-31 do dziś
3766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-07-31 do dziś
3868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-31 do dziś
3969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2008-07-31 do dziś
4070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-07-31 do dziś
4173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-31 do dziś
4274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-07-31 do dziś
4377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-07-31 do dziś
4478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-07-31 do dziś
4516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-07-31 do dziś
4679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-07-31 do dziś
4780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2008-07-31 do dziś
4881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-07-31 do dziś
4982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-07-31 do dziś
5085 EDUKACJA2008-07-31 do dziś
5186 OPIEKA ZDROWOTNA2008-07-31 do dziś
5287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2008-07-31 do dziś
5388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2008-07-31 do dziś
5490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2008-07-31 do dziś
5593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-07-31 do dziś
5617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2008-07-31 do dziś
5795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-07-31 do dziś
5818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-07-31 do dziś
5922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2008-07-31 do dziś
6023 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2010 okres 01.04.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów