AQUA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000310848
Numer REGON: 240980716
Numer NIP: 6462832146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/34043/22/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2013-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica PLAC DWORCOWY nr domu 1 nr lokalu - kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2013-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.MAJA 2008 R. NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, WALDEMAR WAJDA S.C. UL. PIŁSUDSKIEGO 36/4, 31-111 KRAKÓW, REP. A NR 4508/2008, 04.08.2008 R. NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, WALDEMAR WAJDA S.C. UL. PIŁSUDSKIEGO 36/4, 31-111 KRAKÓW, REP. A NR 6749/2008, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 PKT 33 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-12 do dziś
214.08.2013 R. REP.A NR 13765/2013 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §3, W §6 UST.1 DODANO PKT 712013-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIK2013-11-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2013-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADZCENIA WOLI.2008-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-08-12 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-08-12 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-08-12 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-12 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-12 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2008-08-12 do dziś
749 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2008-08-12 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-08-12 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-08-12 do dziś
1049 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-08-12 do dziś
1152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-08-12 do dziś
1222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-08-12 do dziś
1352 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2008-08-12 do dziś
1452 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2008-08-12 do dziś
1552 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-08-12 do dziś
1652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-08-12 do dziś
1755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-08-12 do dziś
1855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-08-12 do dziś
1955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-08-12 do dziś
2055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-08-12 do dziś
2156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-08-12 do dziś
2256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-08-12 do dziś
2333 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-12 do dziś
2456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-08-12 do dziś
2556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-08-12 do dziś
2656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-08-12 do dziś
2758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-08-12 do dziś
2862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-08-12 do dziś
2963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-08-12 do dziś
3064 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2008-08-12 do dziś
3164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-08-12 do dziś
3264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-08-12 do dziś
3365 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2008-08-12 do dziś
3436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-08-12 do dziś
3565 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2008-08-12 do dziś
3666 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2008-08-12 do dziś
3766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-08-12 do dziś
3866 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2008-08-12 do dziś
3966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2008-08-12 do dziś
4066 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-08-12 do dziś
4166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2008-08-12 do dziś
4268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-08-12 do dziś
4368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-12 do dziś
4470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-08-12 do dziś
4537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-08-12 do dziś
4671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-08-12 do dziś
4771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-08-12 do dziś
4873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-08-12 do dziś
4974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-08-12 do dziś
5077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-08-12 do dziś
5177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-12 do dziś
5277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-08-12 do dziś
5377 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2008-08-12 do dziś
5477 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-08-12 do dziś
5577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-08-12 do dziś
5638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-08-12 do dziś
5777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-08-12 do dziś
5877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-12 do dziś
5979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-12 do dziś
6079 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-12 do dziś
6179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-08-12 do dziś
6281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-08-12 do dziś
6382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-08-12 do dziś
6485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-08-12 do dziś
6585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-08-12 do dziś
6693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-08-12 do dziś
6739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-08-12 do dziś
6895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-08-12 do dziś
6941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-08-12 do dziś
7042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-08-12 do dziś
7196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.10.2013 okres 29.05.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
2data złożenia 31.10.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
3data złożenia 31.10.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
4data złożenia 31.10.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.05.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.05.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów