INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „MEDIA CURLING CLUB”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000310766
Numer REGON: 015840754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2009-08-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26735/9/142]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie kultury fizycznej2008-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0158407542008-07-28 do dziś
3. NazwaINTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „MEDIA CURLING CLUB”2008-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH nr w rejestrze 3 nazwa sądu prowadzącego rejestr PREZYDENT M.ST.WARSZAWY2008-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2008-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MANDARYNKI nr domu 4 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.01.2003 R.2008-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2008-07-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD KLUBU2008-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu§ 30 STATUTU: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB SEKRETARZA.2008-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDETYNIECKI2008-07-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU KLUBU2008-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYNIA2008-07-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU KLUBU2008-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAS2008-07-28 do dziś
2. ImionaMARIANNA EWA2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU KLUBU2008-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURLEWICZ2008-07-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ NORBERT2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLUBU2008-07-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKA2008-07-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLUBU2008-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2008-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLAREK2008-07-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘŚLA2008-07-28 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOROLKO2008-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
4. Tbd101.01.2008 -31.12.2008 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI2009-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA KLUBU JEST POPULARYZACJA, ROZWÓJ SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO ZAWODNIKÓW, JAK RÓWNIEŻ PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH ORAZ REKREACJI ZWIĄZANYCH Z DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ O NAZWIE CURLING, ZGODNIE Z PRZEPISAMI I REGULAMINEM MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI CURLINGU ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO.2008-07-28 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
1. Tbd193 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW, SZKOLEŃ I ZAWODÓW W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REHABILITACJI I SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-07-28 do dziś
293 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW I SZKOLEŃ2008-07-28 do dziś
393 19 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH2008-07-28 do dziś
485 51 Z ORGANIZOWANIE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH2008-07-28 do dziś
2. Tbd193 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW, SZKOLEŃ I ZAWODÓW W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REHABILITACJI I SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-07-28 do dziś
293 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW I SZKOLEŃ 32008-07-28 do dziś
393 19 Z UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH I ZAWODACH SPORTOWYCH 42008-07-28 do dziś
493 19 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH2008-07-28 do dziś
585 51 Z ORGANIZOWANIE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH2008-07-28 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów