CUEBID INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000310690
Numer REGON: 141484030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-02
Sygnatura akt[RDF/341003/21/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141484030 NIP 95122661252009-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUEBID INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2008 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM BIAŁECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C. UL. WSPÓLNA 57 LOK. 6 00-687 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 2432/20082008-08-07 do dziś
2AKT SPORZĄDZONY 05.12.2008 R., NR REP. A 7667/2008, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA ZABOROWSKA-NOWOCEŃ, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK.14 § 7 UST. 1.4, § 8, § 10 UST. 4, § 11 UST. 1, 2 I 3, § 14 UST. 5, 7 I 9, § 16 W CAŁOŚCI, § 18 W CAŁOŚCI, § 24 UST. 3, § 26 UST. 3, § 27 UST. 2, § 30, § 332009-03-20 do dziś
310.04.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2195/2014, ZMIENIONE: § 2 UST. 2, § 6, § 9, § 12 UST. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20 UST. 2, § 26 UST. 1, § 30.2014-05-27 do dziś
406.12.2016, REP. A NR 1367/2016, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 60/62 LOK. NR 36 ZMIENIONY § 62016-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOAKTREE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-27 do dziś
4. Numer KRS0000371454 2014-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁOTYCH2014-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego750000,00 ZŁ2009-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2009-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2008-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIK2017-08-09 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUBSZTEJN MROZIK2017-08-09 do dziś
2. ImionaJULITA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-27 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-27 do dziś
450 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2014-05-27 do dziś
573 1 REKLAMA2014-05-27 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-12-19 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-19 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-19 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
2data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
3data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
4data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-19 do dziś
5data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
6data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 10.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-10 do dziś
10data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11data złożenia 02.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów