BUSCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000310607
Numer REGON: 120725718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/210998/20/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RYBITWY nr domu 22 kod pocztowy 30-722 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2008 R. NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN -WAJDA KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN WAJDA, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA W KRAKOWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 36/4, REPERTORIUM A NR 5160/20082008-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMA2008-07-23 do dziś
2. ImionaBERNARD JERZY2008-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSCH2008-07-23 do dziś
2. ImionaHANS GÜNTER2008-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHIEME2008-07-23 do dziś
2. ImionaMANDY PETRA2008-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2008-07-23 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2008-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2008-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2008-07-23 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2008-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTHIEME2008-07-23 do dziś
2. ImionaMANDY PETRA2008-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-07-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-23 do dziś
247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-23 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-07-23 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-07-23 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2009 okres 23.07.2008-31.12.20082009-03-24 do dziś
2data złożenia 10.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
3data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
4data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
5data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
6data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
8data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
9data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
10data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
11data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
12data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.07.2008-31.12.20082009-03-24 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.07.2008-31.12.20082009-03-24 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-03-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów