SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „MAGNOLIA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000310465
Numer REGON: 001280473
Numer NIP: 8522116958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-29
Sygnatura akt[RDF/466834/23/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001280473 NIP 85221169582008-07-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „MAGNOLIA” W LIKWIDACJI2021-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 2186 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ III CYWILNY2008-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2008-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KIRASJERÓW nr domu 70 kod pocztowy 71-231 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 LISTOPADA 1987 R.2008-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2008-07-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2008-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPCZYŃSKI2008-07-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2008-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUK2008-07-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2008-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-19 do dziś
2data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-19 do dziś
3data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-19 do dziś
4data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-19 do dziś
5data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-19 do dziś
6data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-19 do dziś
7data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
8data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
9data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
10data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
11data złożenia 11.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
12data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
13data złożenia 24.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
14data złożenia 25.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-25 do dziś
15data złożenia 29.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-19 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-19 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI Z DNIA 17.02.2021 I Z DNIA 04.03.2021, 04.03.20212021-04-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2021-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2021-04-29 do dziś
2. ImionaJERZY JACEK2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów