GRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000310282
Numer REGON: 340471029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4639/22/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2008-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2012-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR CICHOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. POW 20/22. REPERTORIUM A NR 4707/2008.2008-07-16 do dziś
206-07-2010 R., REPERTORIUM A NR 4816/2010, NOTARIUSZ PIOTR CICHOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCLAWKU; ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-07-26 do dziś
308.08.2011 R., REPERTORIUM A NR 4354/2011, NOTARIUSZ PIOTR CICHOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 87-800 WŁOCŁAWEK, UL. P.O.W. 20/22, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W §§ 7 I 82011-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2011-08-26 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 425 500,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2450000,00 ZŁ2012-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2010-02-26 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2010-02-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2011-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2008-07-16 do dziś
223 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2008-07-16 do dziś
323 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2008-07-16 do dziś
416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2008-07-16 do dziś
522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-07-16 do dziś
623 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2008-07-16 do dziś
723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2008-07-16 do dziś
823 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2008-07-16 do dziś
923 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-07-16 do dziś
1022 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2010 okres 01.09.2008-31.12.20092010-02-26 do dziś
2data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-21 do dziś
3data złożenia 06.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-02-23 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
7data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
10data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
11data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2008-31.12.20092010-02-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-21 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-02-23 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2008-31.12.20092010-02-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-21 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-02-23 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów