LA FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000310200
Numer REGON: 220626108
Numer NIP: 9571002066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349058/21/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220626108 NIP 95710020662009-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2008-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica MJR M. SŁABEGO nr domu 4 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2008-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106 CZERWCA 2008 ROKU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 23 M. 2 REPERTORIUM A NR 5981/20082008-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHONORY2009-03-02 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY)2009-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKA2009-03-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 (CZTERYSTA PIĘDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY)2009-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKA2009-03-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHONORY2013-03-26 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-07-16 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-07-16 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-07-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-16 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-16 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-07-16 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-07-16 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2009 okres 01.08.2008 -31.12.20082009-11-25 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
3data ZŁożenia 29.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-26 do dziś
4data ZŁożenia 29.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-26 do dziś
5data złożenia 11.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
8data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
9data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
10data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
11data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
12data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2008 -31.12.20082009-11-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-03-26 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-03-26 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2008 -31.12.20082009-11-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-03-26 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-03-26 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów