BUILDINGS & PANELS ENGINEERING CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000310126
Numer REGON: 300874534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215498/20/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300874534 NIP 78224366322009-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDINGS & PANELS ENGINEERING CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GŁOGOWSKA nr domu 66 nr lokalu 6 kod pocztowy 60-740 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-09-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BPEC.EU2016-06-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BPEC.EU2016-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2008 R. NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 5785/2008.2008-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZORSKI2008-08-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2008-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁ2017-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZORSKA2017-10-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2017-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2008-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).2008-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZORSKA2017-10-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZORSKI2008-08-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2008-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-08-05 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-08-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-05 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-08-05 do dziś
571 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE. POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-08-05 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-08-05 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-05 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA2016-06-14 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2009 okres 13.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
3data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
4data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
5data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
6data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
7data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11data złożenia 26.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów