MOMENTUM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000309786
Numer REGON: 141471078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311451/21/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOMENTUM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIGDAŁOWA nr domu 4 nr lokalu 30 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 CZERWCA 2008 R. (REP. A NR 5940/2008) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DANUTĘ KOSIM-KRUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ NR 14 LOK. 15.2008-07-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 13328/2010, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2010-07-07 do dziś
305.01.2011 R., REP. A NR 215/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. DŁUGA 31, 00-238 WARSZAWA UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OBEJMUJĄCY § § OD 1 DO 15 I PRZYJĘTO W CAŁOŚCI NOWY JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, OBEJMUJĄCY § § OD 1 DO 132011-05-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 1494/2014, NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENNA WYRZYKOWSKA, UL. ŚNIADECKICH 10, LOK. 16, 00-656 WARSZAWA, ZMIANA § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2014-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNITED MOMENTUM HOLDING B.V.2010-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2008-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN RHEENEN2010-06-02 do dziś
2. ImionaMARTIJN2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCONNER2010-06-02 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER JAMES2010-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-06-02 do dziś
21. NazwiskoKRAMARZ OGUALA2017-08-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-06-26 do dziś
31. NazwiskoPLIT2017-11-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-11-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-20 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-20 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-05-20 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-20 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2011-05-20 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-05-20 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-20 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2011-05-20 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2009 okres 24.06.2008-31.12.20082009-07-20 do dziś
2data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
3data złożenia 12.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
4data złożenia 14.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-18 do dziś
5data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
10data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
11data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
12data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.06.2008-31.12.20082009-07-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-12-18 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.06.2008-31.12.20082009-07-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-12-18 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów