KLONOKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000309773
Numer REGON: 141451443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2011-09-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28811/11/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141451443 NIP 95122588352009-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKLONOKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MAKOLĄGWY nr domu 17 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-811 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2008, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5,00-833 WARSZAWA, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, REPERTORIUM A NUMER 6081/20082008-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 21 LIPCA 2011 ROKU, REP. A NR 3266/2011 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, AL. SZUCHA W WARSZAWIE, § 2 UMOWY SPÓŁKI2011-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2008-07-09 do dziś
2. ImionaBOGUSZ KAROL2008-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURAZDOWSKA2008-07-09 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIOLA2008-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-07-09 do dziś
261 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2008-07-09 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-07-09 do dziś
460 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2008-07-09 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2008-07-09 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-09 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-07-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-09 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-09 do dziś
1143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-07-09 do dziś
1243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-07-09 do dziś
1343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-07-09 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-07-09 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-09 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-09 do dziś
1761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2008-07-09 do dziś
1861 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2008-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2009 okres 05.06.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
2data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
3data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.06.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.06.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.07.2011 R. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 21 LIPCA 2011 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ JUSTYNĘ BASZUK NOTARIUSZA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 9, REP. A NR 3266/20112011-09-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2011-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKLONOWSKI2011-09-12 do dziś
2. ImionaBOGUSZ KAROL2011-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności21.07.2011 R. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 21 LIPCA 2011 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ JUSTYNĘ BASZUK NOTARIUSZA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 9, REP. A NR 3266/20112011-09-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów