„BUEHNEN POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000309744
Numer REGON: 020754781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214280/20/59]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020754781 NIP 89519214132014-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUEHNEN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KWIDZYŃSKA nr domu 4E kod pocztowy 51-416 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 4/2, REP. A NR 1787/2008 26.06.2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 4/2, REP. A NR2203/2008 SKREŚLONO PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI2008-07-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 1352/2016 SPORZĄDZONY DNIA 3 MARCA 2016 R., PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKA PIOTROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ BARTOSZ WALENDA, DOMINIK PIOTROWSKI SC.; ZMIANIE ULEGŁY: § 6 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI, § 8 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2016 R., REP. A NR 1087/2016, NOTARIUSZ ELŻBIETA OSIPACZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. WALEREGO SŁAWKA 3/1. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.2016-06-29 do dziś
407.05.2019 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA OSIPACZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WALEREGO SŁAWKA 3/1, REP. A NR 831/2019 - ZMIANIONO: § 2, § 27 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-25 do dziś
527.11.2019 R., REPERTORIUM A 8559/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, ZMIANA § 30.2020-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÜHNEN INTERNATIONAL GMBH2008-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB W SKALI ROKU OBRACHUNKOWEGO W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA OKRES PONAD 1 ROKU. POWYŻSZE NIE DOTYCZY UMÓW O PRACĘ DO ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2008-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2008-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-07-07 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-03-31 do dziś
249 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-31 do dziś
382 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-03-31 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-31 do dziś
546 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-03-31 do dziś
646 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 20.05.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
2data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
3data złożenia 18.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
4data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
5data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
6data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
9data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.05.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.05.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-03-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H. („POŁĄCZENIE”), W DNIU WPISANIA POŁĄCZENIA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEZ SĄD REJESTROWY WŁAŚCIWY WEDŁUG SIEDZIBY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ („DZIEŃ POŁĄCZENIA”). W WYNIKU POŁĄCZENIA, SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 494 § 1 WSTĄPI Z DNIEM POŁĄCZENIA WE WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BUEHNEN POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DNIA 3 MARCA 2016 R. PRZED NOTARIUSZEM DOMINIKIEM PIOTROWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ BARTOSZ WALENDA, DOMINIK PIOTROWSKI S.C., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 1352/2016.2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów