ART4HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000309502
Numer REGON: 141462429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-02-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/72153/15/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141462429 NIP 52725816402009-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART4HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PODSKARBIŃSKA nr domu 6 nr lokalu 61 kod pocztowy 03-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117-04-2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 23 M.2 W WARSZAWIE, REP. A NR 4247/20082008-07-03 do dziś
219-12-2008, REPERTORIUM A NR 12133/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA UL. POZNAŃSKA NR 23 LOK. 2,00-685 WARSZAWA ZMIANA PAR. 6 UST. 1 POPRZEZ DODANIE PKT 50-62 ZMIANA PAR. 8 POPRZEZ ZMIANĘ WSPÓLNIKÓW2009-02-12 do dziś
312.04.2010, REP. A NR 4776/2010, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, ZMIANA PAR. 2 ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI2010-08-10 do dziś
422-04-2015 R., REP. A NR 1713/2015, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WASZYNGTONA NR 24 LOK. 7, ZMIENIONO PAR. 22015-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I HYDROTECHNICZNEGO BERGSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0148690462016-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000235322 2016-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ2016-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI A TAKŻE PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUBEYLO2014-10-08 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2014-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-07-03 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-03 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-07-03 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-07-03 do dziś
581 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-07-03 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2008-07-03 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2010 okres 01.06.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów