ARTEMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000309470
Numer REGON: 200214284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283532/21/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2008-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WASILKOWSKA nr domu 85/1 kod pocztowy 15-117 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2008 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3352/08 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH ORAZ 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z WIKTORIĄ FRANKOWSKĄ I SZYMONEM FRANKOWSKIM (W UDZIAŁACH PO 1/3 CZĘŚCI)2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKA2015-07-27 do dziś
2. ImionaWIKTORIA2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z SZYMONEM FRANKOWSKIM I KRZYSZTOFEM FRANKOWSKIM (W UDZIAŁACH PO 1/3 CZĘŚCI)2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaSZYMON2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z WIKTORIĄ FRANKOWSKĄ I KRZYSZTOFEM FRANKOWSKIM (W UDZIAŁACH PO 1/3 CZĘŚCI)2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-07-03 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2008-07-03 do dziś
388 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-07-03 do dziś
494 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2008-07-03 do dziś
594 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2008-07-03 do dziś
694 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2008-07-03 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-07-03 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-03 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-07-03 do dziś
1186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2008-07-03 do dziś
1286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2008-07-03 do dziś
1363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
1482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-07-03 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-03 do dziś
1652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-03 do dziś
1782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-07-03 do dziś
1870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-03 do dziś
1984 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2008-07-03 do dziś
2070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-03 do dziś
2170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-07-03 do dziś
2273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-03 do dziś
2386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2008-07-03 do dziś
2472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2008-07-03 do dziś
2572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-07-03 do dziś
2677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-03 do dziś
2782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-07-03 do dziś
2874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
2979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-07-03 do dziś
3049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-07-03 do dziś
3149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-07-03 do dziś
3255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-07-03 do dziś
3347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-03 do dziś
3487 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2008-07-03 do dziś
3547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
3647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
3747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
3847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
3947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-03 do dziś
4046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-03 do dziś
4146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-07-03 do dziś
4246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-07-03 do dziś
4346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-07-03 do dziś
4446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-07-03 do dziś
4587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-07-03 do dziś
4636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-07-03 do dziś
4735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-07-03 do dziś
4886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
4988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-03 do dziś
5086 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2008-07-03 do dziś
5187 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 25.09.2015 okres OD 20.06.2008 DO 31.12.20082016-02-29 do dziś
3data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-29 do dziś
4data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-29 do dziś
5data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-29 do dziś
6data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-29 do dziś
7data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-29 do dziś
8data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
9data złożenia 02.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
10data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
11data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
12data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
13data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 20.06.2008 DO 31.12.20082016-02-29 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-29 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-29 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 20.06.2008 DO 31.12.20082016-02-29 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-29 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-29 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów