ASSEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000309364
Numer REGON: 141424156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-07-02
Sygnatura akt[RDF/138729/19/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141424156 NIP 52134861242016-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSAWEREGO BRONIKOWSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.05.2008 R. REP. A NR 4960/2008 PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ NIEWIŃSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY WOJCIECHOWSKIEGO 172008-07-03 do dziś
213.11.2015 R., REP. A NR 2524/2015, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, 6, 18 UMOWY SPÓŁKI2016-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARSKA2008-07-03 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 PLN2008-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARSKI2008-07-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70000,00 PLN2011-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI), UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARSKA2008-07-03 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARSKI2008-07-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-03 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-03 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-04 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-04-04 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-04-04 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-04-04 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-04-04 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
2data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-08-30 do dziś
3data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-14 do dziś
6data złożenia 12.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-04 do dziś
7data złożenia 12.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
9data złożenia 25.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-08-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-10-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092011-08-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-10-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów