SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY CUKROWNI „KLEMENSÓW” W SZCZEBRZESZYNIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000309311
Numer REGON: 001019852
Numer NIP: 9221831419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-11-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/26076/23/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0010198522008-06-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY CUKROWNI „KLEMENSÓW” W SZCZEBRZESZYNIE2008-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S 1841 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU2008-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina SZCZEBRZESZYN miejscowość SZCZEBRZESZYN2008-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZEBRZESZYN ulica SPORTOWA nr domu 2 kod pocztowy 22-460 poczta SZCZEBRZESZYN kraj POLSKA 2008-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12.09.1982 R., 14.09.2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU, 18.06.2008 R. ZMIENIONO: § 8 UST. 2 LIT. D, § 10 UST. 3, § 21 UST. 1, § 22, § 29 UST. 2 PKT 1, § 29 UST. 2 PKT 3, § 29 UST. 2 PKT 5, § 30 LIT. B, § 31, § 33 UST. 1, 2, 6, § 34, § 36 UST. 4, § 44 UST. 3, § 49 UST. 2 PKT 1, § 56, § 57, § 63, § 64, § 66, § 73, § 76, § 77, § 80, § 81, § 82, § 83, § 89, § 91, § 93 UST. 3, § 95 UST. 3, § 104 UST. 4, § 105 UST. 1, § 105 UST. 2, § 107 UST. 1, § 132 UST. 2, SKREŚLONO: W § 27 UST. 1 PKT 2, § 35, § 39, § 40, § 41, § 42, § 78, § 85, § 86, W § 116 UST. 1 PKT 11 I 23.2008-06-30 do dziś
229.05.2014 R., ZMIENIONO § 115 I § 122 PKT. 1 STATUTU2014-09-29 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 14.06.2016 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI, A POPRZEDNI STATUT NA PODSTAWIE § 2 NINIEJSZEJ UCHWAŁY STRACIŁ MOC.2017-03-28 do dziś
4ZMIANA STATUTU 14.06.2018 R. UCHWAŁĄ NR 5/2018 Z DNIA 14.06.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI, A POPRZEDNI STATUT SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE §2 NIENIEJSZEJ UCHWAŁY STRACIŁ MOC.2018-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIWANICKI2023-03-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-06 do dziś
21. NazwiskoBEDNARZ2021-02-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-23 do dziś
31. NazwiskoMAŚLANY2014-09-29 do dziś
2. ImionaZENON ZBIGNIEW2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKRECKI2023-11-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMARAŃSKI2017-10-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2018-08-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
2data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
3data złożenia 07.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-09 do dziś
4data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-28 do dziś
5data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-28 do dziś
6data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
11data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
12data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
13data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-11-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-11-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów