„GRYF” STROJNY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000309173
Numer REGON: 320533651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392695/22/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF” STROJNY SPÓŁKA JAWNA2008-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2008-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica STORRADY ŚWIĘTOSŁAWY nr domu 1 kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 CZERWCA 2008 R., NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 5131/20082008-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LUTEGO 2013 R., REP. A NR 1289/2013, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW GUCKLER, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DARIUSZA GRZEGORZA WÓJTOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 8, § 92013-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEWETTER STROJNY2008-06-27 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNY2008-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEWETTER STROJNY2008-06-27 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNY2008-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-27 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-06-27 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-06-27 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-06-27 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-27 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-06-27 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-06-27 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-27 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-06-27 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres ROK 20092011-06-29 do dziś
2data złożenia 22.06.2011 okres ROK 20102011-06-30 do dziś
3data złożenia 15.06.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
4data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-30 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
6data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
7data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
8data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
12data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
13data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092011-06-29 do dziś
2ROK 20102011-06-30 do dziś
32011 R.2012-07-05 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów