BÜHLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000309083
Numer REGON: 020761870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/625/21/258]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0207618702008-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBÜHLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 62 kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ANDRZEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. WOLNOŚCI 7, REPERTORIUM A NR 3398/20082008-06-26 do dziś
223.04.2010 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ANDRZEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP A NR 1609/2010 -ZMIENIONO PARAGRAFY: § 1 UMOWY SPÓŁKI PKT 1, 2, 3.2010-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÜHLER GMBH2008-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2021-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2011-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI DO ZARZĄDU POWOŁANYCH JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERBER2010-11-19 do dziś
2. ImionaJACEK2010-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-06-26 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-06-26 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-06-26 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-06-26 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-06-26 do dziś
646 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2008-06-26 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-06-26 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-06-26 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2009 okres 06.06.2008-31.12.20082009-05-14 do dziś
2data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
3data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
4data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
5data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
7data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
10data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
11data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
12data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.06.2008-31.12.20082009-05-14 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.06.2008-31.12.20082009-05-14 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów