WORK - ROOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000309066
Numer REGON: 141485650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263035/20/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141485650 NIP 52134940752014-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK -ROOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 8 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2008 R., NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA, REP. A NR 4840/20082008-06-26 do dziś
212.03.2012 R., REP. A 1816/2012, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4, ZMIANA § 2, § 4 LIT. V), § 5 UST. 4, § 12 UST. 2, § 12 UST. 11, § 13 UST. 3, POPRAWIONO NUMERACJĘ § 18, DODANO § 4 LIT. W), TEKST JEDNOLITY2012-03-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTOPADA 2012 R., REP. A NR 8621/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ŻYWIĘ LIPIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK.4 ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 3, PAR. 12 UST. 22012-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOROCH2012-03-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAKUB2012-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN2014-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2008-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOROCH2012-03-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAKUB2012-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOMORSKA2019-12-03 do dziś
2. ImionaJAGNA KAROLINA2019-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-06-26 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-06-26 do dziś
390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2008-06-26 do dziś
493 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-06-26 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-26 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-06-26 do dziś
759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-06-26 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-06-26 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-06-26 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
3data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów