„APTEKA RADOSNA - TYCHMANOWICZ” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000308960
Numer REGON: 017292512
Numer NIP: 9512011247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/519679/23/275]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA RADOSNA -TYCHMANOWICZ” SPÓŁKA JAWNA2008-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RESOROWA nr domu 40 kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 22.04.2008 R. REP. A NR 916/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ CZESŁAWĘ KOŁCUN W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 92008-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ 15 GRUDNIA 2000 PROWADZONEJ POD NAZWĄ „APTEKA RADOSNA” SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KOD 02-956 UL. RESOROWA 40 WPISANEJ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREDYDENTA M.ST. WARSZAWY POD NUMERAMI: 2722, 2723, 2724, 2725, PRZEZ BURMISTRZA GMINY WARSZAWA WILANÓW W DNIU 24 MAJA 2001 R. REGON 017292512-00013 NIP 951-20-11-2472008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaKAPITOLINA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaANNA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaMAREK2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. DWAJ DOWOLNI WSPÓLNICY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI OSOBOM TRZECIM.2008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaMAREK2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaANNA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHMANOWICZ2008-06-27 do dziś
2. ImionaKAPITOLINA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2008-06-27 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-27 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-06-27 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-06-27 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-27 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-27 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-27 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-27 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-06-27 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów