MOBIL KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000308848
Numer REGON: 240878478
Numer NIP: 6351787201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353093/21/556]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOBIL KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2008-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica RETA nr domu 4 A kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2013-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuMOBIL KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W KATOWICACH2013-03-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-03-01 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica WARSZAWSKA nr domu 60 kod pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-03-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2008 R. NOTARIUSZ MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE UL. MIARKI 18, REP. A NR 441/2008- UMOWA SPÓŁKI 07.05.2008 R. NOTARIUSZ MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE REP. A NR4643/2008-ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2008-07-16 do dziś
216.10.2012 R., REP. A NR 8399/2012, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH, - ZMIENIONO: §2 PKT 1, §2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEWICZEK2008-07-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAROL2008-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ2008-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAR2013-03-01 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANDRZEJ2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2013-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAR2013-03-01 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANDRZEJ2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEWICZEK2008-07-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAROL2008-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-07-16 do dziś
246 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-07-16 do dziś
346 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-07-16 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-07-16 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-16 do dziś
647 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-16 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-16 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-16 do dziś
947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-16 do dziś
1055 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-07-16 do dziś
1156 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-07-16 do dziś
1241 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-07-16 do dziś
1356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-07-16 do dziś
1449 31 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2008-07-16 do dziś
1549 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-07-16 do dziś
1652 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2008-07-16 do dziś
1752 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-07-16 do dziś
1852 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-07-16 do dziś
1979 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-07-16 do dziś
2064 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-07-16 do dziś
2166 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-16 do dziś
2266 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-07-16 do dziś
2343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-07-16 do dziś
2468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-07-16 do dziś
2568 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-16 do dziś
2671 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-07-16 do dziś
2771 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-16 do dziś
2801 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-07-16 do dziś
2901 19 POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-07-16 do dziś
3081 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-07-16 do dziś
3196 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2008-07-16 do dziś
3290 03 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2008-07-16 do dziś
3373 1 REKLAMA2008-07-16 do dziś
3443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-16 do dziś
3590 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-07-16 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-07-16 do dziś
3745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-16 do dziś
3845 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-16 do dziś
3945 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-07-16 do dziś
4046 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2015 okres OD 16.07.2008 DO 31.12.20082015-10-29 do dziś
2data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-29 do dziś
3data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-29 do dziś
4data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-29 do dziś
5data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-29 do dziś
6data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-29 do dziś
7data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
12data złożenia 07.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-07 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2008 DO 31.12.20082015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-29 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2008 DO 31.12.20082015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-29 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów