FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000308847
Numer REGON: 010605391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[RDF/322229/21/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2016-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy 00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 30 MAJA 2008 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5, REP. A NR 7185/2008, TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2008-06-30 do dziś
2ZMIANA § 5 Z DN.24.10.2008 -NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 10377/2008;2008-11-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 MAJA 2009 R. REP. A NR 4395/2009, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35 ZMIANA § 25 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWE USTĘPY 3 I 4 ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO UST. 4 I 5, A PO UST. 2 DODANO NOWY UST. 3.2009-06-03 do dziś
402.03.2010 R., REP. A NR 2531/2010, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, ZMIANA § 25 UST. 3, § 19 UST. 2 PO PUNKCIE H) DODANO PUNKT I)2010-03-31 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 7485/2012, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO W § 7 UST. 8, W § 15 UST. 4 I 5 ZMIENIONO § 10 UST. 1 LIT. A, § 11 UST. 3 LIT. A, § 11 UST. 5, § 16, § 20 UST. 1 I 3, § 21 UST. 2, § 22 UST. 3, § 24, § 26 UST. 2, § 27 WYKREŚLONO W § 20 UST. 62012-10-18 do dziś
618.12.2015R, REP A NR 13712/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST. 1; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2016-01-15 do dziś
708.06.2016 R., REP. A NR 5263/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST. 1, § 26 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI, SKREŚLENIE UST. 2 W § 7 STATUTU; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2016-07-14 do dziś
829.07.2016 R., REP. A NR 4716/2016, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2016-11-07 do dziś
928.11.2016 R., REP. A NR 7108/2016, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONE PARAGRAFY - § 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE PRZYJĘTO I USTALOWO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH2016-12-29 do dziś
1016.04.2018 R., REP. A NR 1932/2018, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 6 UST. 1 PKT B I C, § 9, § 15, § 16 UST. 2, § 18, § 19 UST. 2 PKT A, §21 UST. 4., DODANO §19 UST.4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2018-05-24 do dziś
1107.05.2019 R., REP. A NR 2955/2019, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 20 UST. 1 STATUTU2019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2008-06-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-06-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODSTAWĄ PRZEKSZTAŁCENIA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BUDNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 30 MAJA 2008 R., ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7185/2008, SPORZĄDZONYM PRZEZ KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE2008-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-06-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000011553 2008-06-30 do dziś
5. Numer REGON0106053912008-06-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego21851202,00 ZŁ2016-07-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji437024042016-01-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 50 ZŁ2008-06-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego21851202,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty20851202,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty3049295,00 ZŁ2016-10-20 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-06-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002016-01-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-06-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2016-01-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii356038142016-06-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-01-15 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2016-06-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60985902016-06-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-06-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-06-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2021-04-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCZEWICA2021-04-15 do dziś
2. ImionaARTUR WIESŁAW2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBISCH2015-02-26 do dziś
2. ImionaGREGOR SIEGMUND2015-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMORNICKI2014-01-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2014-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-01-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOSTEK2019-08-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-13 do dziś
21. NazwiskoSZTYBER2018-05-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGDAN2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-09 do dziś
31. NazwiskoHETKO2018-05-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDER RADOSŁAW2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-26 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-26 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-26 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-26 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-26 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-26 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-02-26 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-26 do dziś
968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-02-26 do dziś
1064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-15 do dziś
2data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
3data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
6data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
9data złożenia 19.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-22 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
11data złożenia 06.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
18data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
19data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
20data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
21data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
22data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-15 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-15 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-15 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów